Information vedr. samtalen

Her finder du links til forskellige specifikke informationer vedrørende rammen for vores samtaler, der bl.a. uddyber dine rettigheder og mine forpligtigelser mht.

 • Datasikkerhed – I min praksis prioritere jeg datasikkerhed og fortrolighed højt. Alle oplysninger jeg kommer i besiddelse af håndteres i henhold til gældende lov om Privatlivspolitik, GDPR reglerne. Personlysninger håndteres fortroligt og sikres mod uretmæssig adgang. Sikker håndtering af personoplysninger omfatter metoder og forholdsregler til beskyttelse af lagrede personoplysninger og computerprogrammer mod fejl og virus, samt sikring af adgang til personlysninger ved fejl eller nedbrud af systemer. Jeg anvender ClinicCare IT-Web-løsning med hvem jeg har en underskrevet dataaftale og som er anerkendt af Regionen, Psykolognævnet og Dansk Psykologforening. Dette IT system understøtter relevant automatisk kommunikation med Læger og Regionen samt Sygesikring Danmark. Ligeledes er ClinicCare en anerkendt systemudbyder blandt psykologer med ydernummer og privatpraktiserende læger i Danmark. ClinicCare og jeg sikre backup, hindre uretmæssig adgang til personoplysninger ved bl.a. personlig login, logning, skærmlås, kryptering, sikker mail, firewalls, og antivirusprogrammer. Dine papirjournaler opbevares i 5 år herefter makuleres/slettes de efter særlige regler. Journaloplysningerne opbevares ligeledes i aflåst arkivskab. Jeg fremviser gerne kursusbevis: Få styr på persondatafordningen – guide til sikkerhed i klinikken, afholdt i regi af dansk psykologforening og Data Protection Service.  Når du kommer i min praksis til første samtale forklarer jeg kort håndteringen af dine oplysninger samt dine klagemuligheder til datatilsynet, mht. min håndtering af dine oplysninger, såfremt du måtte have indvendinger. Ligeledes bekræfter du til første samtale og jeg noterer skriftligt i din journal, at vi har talt om dette og at du er indforstået med min håndtering af dine oplysninger.
 • Journalpligt – betyder ifølge Socialministeriets bekendtgørelse 567 og psykolognævnet j.nr. 3510-12 vedrørende journalpligt for autoriserede psykologer, at jeg skal skrive journal der minimum indeholder følgende punkter: Navn, adresse, tlf., cpr, henvisningsårsag, overensstemmelse med sundhedskort. Identifikation af kriseniveau/selvmordsrisiko. Ressourcer, netværk. Funktionsniveau for behandling. Behandlingsplan. Indtryk/vurdering. Aftale dato. Den indeholder dog meget mere.
 • Tavshedspligt – alle psykologer har tavshedspligt, læs mere her
 • Utilsigtede hændelser – Psykologer  har pligt til at indrapportere hvis der sker utilsigtede hændelser og skade på klienten f.eks. Fald i tæppe, på trappe, forveksling af klient o. lign. Forveksling  viser undersøgelser er  en  risiko derfor bedes du om ankomstregistrering ved  sundhedskort og at cpr.nr. siges højt ved samtalestart.
 • Klagmuligheder – Hvis en klient ønsker at klage over en behandling indbringes denne til  Styrelsen for  Patientklager eller psykolognævnet.
 • Klager over prisen for henviste klienter vedr.  praksisoverenskomsten rettes til Region Syd som behandler klagen i regionens samarbejdsudvalg/landssamarbejdsudvalg. Klager over øvrige priser rettes til Birgitte Wiese i privat praksis.
 • Erstatning – Hvis Psykologen bliver bekendt med skader der antages at kunne give ret til erstatning informerer psykologerne klienten herom.
 • Kvalitetssikring og udvikling – Psykologen indsamler systematisk information om klientens oplevelse af kvalitet mht. samtalen. Klienten/du opfordres til at tilkendegive din vurdering via mail til:  blw@birgittewiese.dk så ofte du ønsker evt. efter hver samtale F.eks. ved at besvare følgende spg.:
  • Har jeg følt mig hørt, forstået og respekteret?
  • Arbejdede vi med det jeg gerne ville?
  • Passede psykologens måde at arbejde på mig?
  • Var dagens behandling alt i alt passende for mig?